Algemene informatie

Veel producten die op de markt gebracht worden dienen te voorzien van een CE markering. De verantwoording hiervoor ligt bij de fabrikant. Indien de fabrikant zich buiten de Europese Unie bevindt wordt de importeur aangemerkt als fabrikant en is hij/zij verantwoordelijk voor de CE-Markering.

CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. De aanleiding tot dit besluit vormt “Europa 1992” waarbij het vrij verkeer van personen (Schengenakkoorden) en goederen wordt nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren, vormden een de facto handelsbarrière.

Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard.Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Hoe gaat het CE-proces?

De fabrikant neemt alle tekeningen, berekeningen, testen en inkoop-certificaten en bundelt deze in het zogenaamde Technisch Dossier (TD). De fabrikant zal ook een deugdelijke risico-analyse dienen toe te voegen aan het technisch dossier alsmede welke maatregelen naar aanleiding hiervan zijn genomen.

De fabrikant beoordeelt vervolgens het TD op basis van de van toepassing zijnde normen, wetgeving en Europese verordeningen. Dit verklaart hij door middel van een zogenaamde conformiteitsverklaring. Deze conformiteitsverklaring wordt ondertekend door de directie en is wettelijk bindend.

Als laatste stap mag de fabrikant het CE-logo aanbrengen op zijn product.

Import van buiten de Europese Unie

In de huidige tijd is het gemakkelijker dan ooit om producten van buiten de europese unie te importeren. In veel gevallen horen onze adviseurs van onze klanten “De CE-markering is door de fabrikant in China geregeld”. Hoewel productielanden buiten Europa ons willen doen geloven dat dit klopt is dit per definitie niet mogelijk. De CE-markering dient in Europa geregeld te zijn en het eerste bedrijf binnen Europa is hiervoor aansprakelijk.

Neem daarom geen risico en laat door een kundig adviseur een normonderzoek uitvoeren waaruit blijkt aan welke zaken voldaan dient te worden om het product op een veilige manier in Europa in de markt te kunnen zetten.

China Export

Voor landen buiten de Europese Unie is het zeer aantrekkelijk om simpelweg een CE markering aan te brengen en (onervaren) importeurs te vertellen dat CE al “geregeld” is.

 

Veel apparaten zijn voorzien van een verkeerde markering. Gekscherend wordt dit ook vaak China Export genoemd omdat deze vaak in Azië worden aangebracht.

Als importeur dien je daarom zeer bedacht te zijn op het gebruik van dit “keurmerk” Er zijn geen voorwaarden om het “China Export” keurmerk te gebruiken. Vanuit veel Aziatische landen wordt het China Export logo gebruikt ter misleiding van een Europese importeur.

China Export betekent niet dat het product niet veilig is: om dit aan te tonen laat u echter altijd een normonderzoek uitvoeren.

Lijst van Europese richtlijnen op basis waarvan CE afgegeven kan worden

2016/425/EU Persoonlijke beschermingsmiddelen

90/385/EEG Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

2014/28/EU Explosieven voor civiel gebruik

93/42/EEG Medische hulpmiddelen

2014/34/EU Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

2013/53/EU Pleziervaartuigen

2014/33/EU Liften

98/79/EG Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

2014/53/EU Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

2016/424/EU Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

2000/14/EG Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis

2014/32/EU Meetinstrumenten

2006/42/EG Machines

2014/35/EU Elektrisch materieel bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (laagspanning)

2013/29/EU Pyrotechnische artikelen

2008/57/EG Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)

2014/31/EU Niet-automatische weegwerktuigen

2009/48/EG Speelgoedveiligheid

2014/29/EU Drukvaten van eenvoudige vorm

2016/426/EU Gastoestellen

2010/35/EU Vervoerbare drukapparatuur

2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit

2014/68/EU Drukapparatuur

2014/90/EU Uitrusting van zeeschepen

305/2011/EU Verordening Bouwproducten

2009/750/EG Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen

552/2004/EG Interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging

Kies voor Certified Services

Gaat u importeren of produceren? Zowel voor bekende normering als minder bekende normering is Certified Services uw partner. Neem vrijblijvend contact op, wij bekijken graag samen met u welke stappen er benodigd zijn.

Laat onze service voor u werken!

Interesse in een CE-traject door Certified Services? Wij staan u graag te woord voor meer informatie! Neem contact met ons op via 085-4891779 of via info@certifiedservices.nl.